TIETOSUOJASELOSTE 28.8.2018 / Järjestötieto.fi - verkkopalvelu

Päivitetty 25.5.2020

1.  Rekisterinpitäjä

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry Pohjoisrantakatu 14, 2. kerros

94100 Kemi

Puhelin (info): 050 409 9683
info@pyt.fi
Järjestötieto.fi

2.  Rekisterin yhteyshenkilö

Tietokoordinaattori
Puhelin: +358 50 477 4328

Sähköposti: viestinta@pyt.fi

3. Rekisterin nimi

Järjestötieto.fi -verkkopalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestötieto.fi -palvelun henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on järjestöjen viestinnän ja tavoitettavuuden kehittäminen yhdistysten kesken ja järjestöiltä kuntalaisille sekä ammattilaisille.

Henkilötietoja käytetään

-       käyttäjän tunnistamiseen järjestötieto.fi – verkkopalvelussa

-       käyttöoikeuksien hallintaan

-       käyttäjien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen

-       käyttäjälle kohdistetun tiedon välittämiseen

-       käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot tule vapaaehtoiseksi lomakkeella

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröityneiden käyttäjän nimen, taustaorganisaation, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja mahdollisen muun käyttäjän antaman ja itse tuottaman tiedon.

Käyttäjän itse tuottamalla tiedolla tai lisäämällä tiedolla tarkoitetaan järjestötieto.fi – verkkopalveluun lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä, äänitiedostoja, tiedotteita, tapahtumia ja koulutuksia sekä käyttäjän itse lisäämän tiedon.

Järjestötieto.fi - verkkopalvelu sisältää linkkejä myös muihin verkkopalveluihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten palveluiden henkilötietokäytännöistä ja -sisällöistä. Kunkin palvelun tietosuojakäytäntöihin voi tutustua kussakin palvelussa erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityneiden käyttäjien antamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä.

Lisäksi tietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muista kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset (muokattu 28.8.2018)

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin.

jt.fi käyttää tietyissä toiminnoissamme läpinäkyvää tietojenkäsittelyä, jolloin tietoja ohjataan ulkopuolisille palvelimille. Kyseiset palvelut palvelut kuuluvat GDPR:n piiriin. Tietoja välitetään aina vain osittain.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Manuaalinen aineisto:

Rekisteristä ei muodostu manuaalista aineistoa

Sähköinen aineisto:

Sähköisesti tallennettuun yhdistysnetin rekisteriin on pääsy kaikilla Majakka ry:n työntekijöillä. Käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteri sijaitsee Office 365 pilvipalvelussa.

Tule vapaaehtoisesti rekisteriin on pääsy Majakka ry:n toiminnanjohtajalla ja hänen valtuuttamillaan työntekijöillä.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tiedot poistetaan, kun kohdan 4 tietojen käsittelyn tarkoitus on poistunut. Poistamisen jälkeen asiakkaan tietoja ei ole järjestötieto.fi -verkkopalvelussa eikä Majakan asiakasrekisterissä (kts. jäsenrekisteri- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste).

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin:

EU 2016/676:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

EU 2016/679:n 77.artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

EU 2016/679:n 16.artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

Oikeus poistaa tiedot:

EU 2016/679:n 17.artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

EU 2016/679:n 20.artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

10. Tietoja käsittelevät tahot

Majakka ry:n henkilöstö

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättynä.